Skip to table dataSkip to menuSkip to searchHotkeys reference

หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชนที่เกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ตามหลักวิชาการเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในอนาคตต่อไป โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดำเนินการเป็นเจ้าภาพครั้งที่ 11 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยสยาม และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์เกี่ยวกับความก้าวหน้าของงานวิจัยด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
  2. เพื่อพัฒนาความสามารถในการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมและสาขาที่เกี่ยวข้องของคณาจารย์และนิสิต/นักศึกษา
  3. ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการทำงานวิจัย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการวิจัย การเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากรและนิสิต/นักศึกษาในด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมและสาขาที่เกี่ยวข้อง
  4. เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักวิจัย และนิสิต/นักศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้มีส่วนร่วมในการประชุมวิชาการระดับประเทศ

 

The 11th National Conference of Industrial Operations Development 2020 : CIOD 2020
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ